Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2013

Tải về ngay

Tham dự đại hội có 62 Cổ đông đại diện cho 5.624.171 cổ phần (tương đương 70,37% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty) cùng đại diện các Tổ chức Tín dụng, Ngân hàng và đại diện các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Đại diện cho Cổ đông lớn – Tổng Công ty Sông Đà có ông Trần Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đến dự.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT Chỉ tiêu KH năm 2012

(triệu đồng)

TH năm 2012

(triệu đồng)

Tỷ lệ TH/KH (%)
1 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 500.000 574.439 114,8%
2 Doanh thu 436.364 555,36 127,3%
3 Lợi nhuận trước thuế 22.000 22.207 100,9%
4 Nộp nhà nước 25.067 28.368 113%
5 Thu nhập bình quân người/tháng 4.650 4.695 100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT Chỉ tiêu KH năm 2013

(triệu đồng)

A KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
1 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 500.000
2 Doanh thu 454.500
3 Tổng chi phí 432.500
4 Lợi nhuận trước thuế 22.000
5 Nộp Nhà nước 28.670
6 Tỷ lệ cổ tức 15%
B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  
1 Đầu tư nâng cao thi công, năng lực quản lý điều hành 8.000

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013.
4. Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2012 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ)
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2012 22.207.327.094
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 1.835.051.476
3 Lợi nhuận sau thuế năm 2012 20.372.275.618
5 Tổng lợi nhuận phân phối 20.372.275.618
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 1.018.613.781
Trích quỹ đầu tư phát triển 6.347.352.556
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) 1.018.613.781
Chia cổ tức, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần)

Ghi chú: Đã loại trừ cổ tức trên 5.100 cổ phiếu quỹ)

11.987.695.500

6. Thông qua phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long (SEL) và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 (SINCO) vào Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE).
8. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long (SEL) và Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 (SINCO) vào Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE).
9. Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 sau sáp nhập.
10. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu cử và bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Phương là thành viên Ban Kiểm soát thay ông Đặng Anh Vinh nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tổng Công ty Sông Đà.

Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp. Kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các Cổ đông dành cho tập thể Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Sau gần 4 giờ thảo luận và làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thành công tốt đẹp và bế mạc trong niềm tin tưởng của các Cổ đông về sự phát triển của Công ty và sự đồng lòng quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng tập thể CBCNV để đưa công ty vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong năm tài chính 2013, tạo đà tiếp tục phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động diễn ra tại đại hội:

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
Các Đại biểu và Cổ đông tham dự đại hội
Các Đại biểu và Cổ đông tham dự đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng tại đại hội
Các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng tại đại hội
Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Bạch Dương thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty tặng hoa cho ông Đặng Anh Vinh nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tổng Công ty
Ông Nguyễn Bạch Dương thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty tặng hoa cho ông Đặng Anh Vinh nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tổng Công ty
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt đại hội
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt đại hội
Ông Trần Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà đại diện cho Cổ đông lớn phát biểu tại đại hội
Ông Trần Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà đại diện cho Cổ đông lớn phát biểu tại đại hội
Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x