Công bố thông tin

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Công ty Cổ Phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

2. Mã chứng khoán: SJE.

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 01/11/2011.

6. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 2 năm 2010: đến hết 17h00 ngày 03/11/2011.

7. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 11 để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2010 bằng tiền.

8. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010: 6%/mệnh giá (600đồng/cổ phần).

9. Hinh thức thanh toán: Chi trả cổ tức bằng tiền.

10. Thời gian thanh toán: 08/12/2011.

11. Thủ tục và địa điểm thanh toán:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Sông Đà 11 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/12/2011, địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. (Khi đến nhận cổ tức, yêu cầu cổ đông xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần – bản gốc, Giấy chứng minh nhân dân – bản chính, hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp).

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Bạch Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x