Công bố thông tin

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian: 07h30 phút thứ 6 ngày 22/04/2011.

2. Địa điểm: Hội trường phòng 347 tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc Gia – 57 Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

– Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010, kế hoạch năm 2011.

– Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

– Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

– Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Mã chứng khoán: SJE) có tên trong danh sách được chốt vào ngày 16/3/2011.

– Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

– Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty qua đường bưu điện, fax: 04.33542280 hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại trước ngày 19/04/2011. Người liên hệ: Ông Nguyễn Minh Quang, số điện thoại: 04.22146143, ĐTDĐ: 0934484526.

– Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

6. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (giờ hành chính)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Bạch Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x