Công bố thông tin

Thông báo về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 11.
 • Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông – Km10, Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84 4) 33545687 Fax: (+84 4) 33542280.
 • Sàn giao dịch: HNX.

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

 • Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 11;
 • Mã chứng khoán: SJE;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng;
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

 • Tỷ lệ phân bổ quyền (CK/quyền): 1 cổ phiếu: 1 quyền;
 • Thời gian: Công ty thông báo sau;
 • Địa điểm: Công ty thông báo sau.

Nội dung cụ thể:

 • Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012;
 • Một số vấn đề khác.

Công ty cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Bạch Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x