Tin tức sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII

Thực  hiện kế hoạch số 25 – KH/ĐUK ngày 14/12/2016 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung Ương và kế hoạch số 16 – KH/TV ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII.

Ngày 20-01-2017 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII cho cán bộ chủ chốt. Hơn 40 cán bộ chủ chốt thuộc các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Công ty đã được các đồng chí trong ban thường vụ  Đảng ủy công ty truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đảng ủy Công ty yêu cầu Cấp ủy các cấp tổ chức tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, Đảng viên về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể, vận dụng các mục tiêu quan điểm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết đồng thời phải bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị phải có kê hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc xây dựng trương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện rõ từng khâu; xây dựng, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt nghị quyết.

Vận dụng triệt để những nội dung cơ bản cuả nghị quyết vào tình hình cụ thể của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành niệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng những năm tiếp theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x