'
Công bố thông tin

Thông báo mời họp cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Tải về ngay

Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE)

SJE xin gửi tới quý cổ đông: Thông báo mời họp cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Quý cổ đông xem và tải về tại các mục dưới đây:

1. Thông báo mời họp cổ đông; Thư xác nhận tham dự ĐH; Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch 2021
5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6. Tờ trình thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
8. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021
9. Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và Thông qua các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ
10. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tái cấu trúc công ty
11. Tờ trình của BKS về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 11
12. Điều lệ Công ty
13. Quy chế quản trị Công ty
14. Quy chế hoạt động của HĐQT
15. Dự thảo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Trân trọng!

Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x