'
Công bố thông tin

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về ngay
  • Thông báo mời họp và ủy quyền tham dự đại hội
  • Bao cao cua HDQT va Ban TGĐ
  • Công khai tài chính và lựa chọn kiểm toán
  • Phân phối lợi nhuận và chia cổ phần
  • Quyết toán tiền lương và thù lao HĐQT, BKS
  • Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT và BKS
  • Dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT và BKS
  • Hồ sơ ứng cử HĐQT và BKS
Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x